Mollier diagram

x


Wat is het Mollier diagram?

Het Mollier of h-x diagram werd in 1923 ontwikkeld door Richard Mollier. Het diagram is een grafische voorstelling van de thermodynamische eigenschappen die van invloed zijn op vochtige lucht.

Vochtige lucht is een mengsel van droge lucht en waterdamp
De toestand van dit mengsel is volledig te karakteriseren door drie grootheden; druk, temperatuur en mengverhouding. Bij constante druk worden in het Mollierdiagram de volgende grootheden aangegeven:

Drogeboltemperatuur = t in °C
Natteboltemperatuur = t in °C
Absolute vochtigheid = x in g/kg
Relatieve vochtigheid = RV in %
Enthalpie = h in kJ/kg
Soortelijk gewicht = p in kg/m³

Drogeboltemperatuur
Hiermee wordt de gemeten luchttemperatuur aangeduid.

Natteboltemperatuur
Onder de natteboltemperatuur van vochtige lucht verstaan wij de laagste temperatuur die een nattebolthermometer aangeeft. Deze thermometer bevat een bol omgeven met een vochtig gaasje die in de luchtstroom wordt geplaatst.

Absolute vochtigheid
De hoeveelheid waterdamp aanwezig in een bepaalde hoeveelheid lucht in g/kg.

Relatieve vochtigheid
Dit geeft de verhouding aan tussen de aanwezige absolute vochtigheid en de maximale absolute vochtigheid welk de lucht kan bevatten bij een gelijke temperatuur. Een waarde van 100% wijst op de maximale hoeveelheid waterdamp, de lucht is dan volledig verzadigd. De gebogen lijnen in het diagram geven de relatieve vochtigheid aan.

Enthalpie
Dit geeft de warmte inhoud aan in kJ/kg bij een temperatuur en vochtigheid.

Verwarmen
Bij verwarming van lucht blijft het vochtgehalte x in g/kg constant. Hierdoor wordt verwarming van de lucht aangegeven middels de verticale lijnen in het diagram.

Bevochtiging
In de luchtbehandeling wordt gebruik gemaakt van twee verschillende manieren van bevochtigen:
- Verdamping van water in de luchtstroom (adiabatische bevochtiging)
- Menging van droge(re) lucht met waterdamp ofwel stoom (stoombevochtiging)

Adiabatische bevochtiging
Water wordt verdeeld in de luchtstroom gebracht. Wanneer alle ingebrachte waterdeeltjes in de onverzadigde luchtstroom verdampen, neemt de enthalpie in theorie toe. In de praktijk blijkt deze verhoging te verwaarlozen. Waterbevochtiging, ofwel adiabatische bevochtiging, leidt wel tot een verlaging van de luchttemperatuur doordat de voor het verdampen benodigde warmte aan de lucht wordt onttrokken! De verlaging is uit te lezen door het volgen van de diagonale lijnen in het diagram. Per g/kg (∆x) die aan de lucht wordt toegevoegd, daalt de temperatuur met circa 2,5 °C.

Stoombevochtiging
Wordt verzadigde stoom in de luchtstroom gebracht, dan neemt de enthalpie toe. Indien stoom dezelfde temperatuur heeft als de lucht waarin het wordt verdeeld, zal de temperatuur niet veranderen en verloopt het proces in het Mollierdiagram volgens de horizontale lijnen, t = constant. Veelal is de stoomtemperatuur bij bevochtiging hoger en zorgt voor een verhoging van de temperatuur. Een dergelijke kleine (0,5-1 °C) opwarming lijkt verwaarloosbaar in de luchtbehandelingstechniek.

Downloads
Product spotlight

Condair toepassingen: